UW PRIVACY IS VOOR MIJ BELANGRIJK

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent dat ik:

*zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
*er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de behandelovereenkomst. Uw dossier bevat uw intakeformulier, aantekeningen over uw gezondheid en welzijn en verder gegevens over de sessies. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld huisarts. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

*Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
*Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
*Geanonimiseerd tijdens intercollegiale toetsing.
*Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
*Bij plotseling overlijden of langdurige ziekte van mij, wordt mijn praktijk waargenomen door een collega, die krijgt na overleg met u toegang tot mijn dossiers.

Als ik vanwege een andere reden dan hierboven gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliƫntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

U kunt mijn privacyverklaring bij mij opvragen.

november 2020,
Marie Goeminne